Общенациональное
телевидение
эфир:
@канал ONT.BY
О компании

ЗАО «Второй национальный телеканал» создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2002 года.

Телеканал ОНТ впервые вышел в эфир 25 июня 2002 года. На сегодняшний день телеканал уверенно занял лидирующую позицию в телевизионном пространстве Беларуси.

С первого дня вещания ОНТ ежедневно, в прямом эфире, выходят «Наши новости». Актуальные, достоверные, разноплановые новостные выпуски информируют зрителей о важных событиях в нашей стране и за рубежом. 12 корреспондентских пунктов по всему миру снабжают свежей информацией из США, Англии, Польши, Литвы, России, Украины, Германии. Социологические опросы подтверждают: «Нашим новостям» зрители доверяют.

В создании масштабных музыкальных, развлекательных, интеллектуальных проектов и акций телеканалу ОНТ в нашей стране нет равных. Республиканские акции «Мы вместе» и «Беларусь – это мы», «Я пою!», «Академия талантов», «Легенды.Live», «Мой бизнес», «Что? Где? Когда? в Беларуси», «Жди меня. Беларусь», «Песня года Беларуси», «Музыкальные вечера в Мирском замке», «Мисс Беларусь», «Мисс Интерконтиненталь», «Один против всех», «Битва титанов», «Великолепная пятёрка», «Две звезды» – эти программы стали брендами ОНТ и собрали на площадках и у экранов миллионы телезрителей.

Документальные проекты ОНТ по достоинству оценены зрителями Беларуси и других стран. «Обратный отсчёт», «Революции XXI века», «Освобождённая Европа», «Первая мировая», «Города-Герои», «Кинометры войны», «История победы», «Новейшая история»...

Для любителей острых дискуссий на злободневную тему — еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Дело принципа».

Эксклюзивные репортажи со всей планеты рассказывают о любопытных фактах из истории и культуры, актуальных темах и интересных событиях из жизни разных стран — всё это в проекте ОНТ «Дыхание планеты».

Лучшее начало дня — с программой «Наше утро». Рецепты завтраков, зарядка, гороскоп, прогноз погоды, тенденции моды, новинки кино, культурные новости — заряд бодрости и отличное настроение на весь день гарантированы.

Вещание ОНТ — это актуальные новости, лучшие мировые телевизионные проекты, фильмы и сериалы, программы максимально интересные и важные для белорусского зрителя. Телеканал ОНТ — лидер телевещания в Республике Беларусь!

E-mail: sys@ont.by

ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» створана ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 лютага 2002 года.

Тэлеканал АНТ упершыню выйшаў у эфір 25 чэрвеня 2002 года. На сённяшні дзень тэлеканал упэўнена заняў лідзіруючую пазіцыю ў тэлевізійнай прасторы Беларусі.

З першага дня вяшчання АНТ штодня, у прамым эфіры, выходзяць «Нашы навіны». Актуальныя, дакладныя, разнапланавыя выпускі навінаў інфармуюць гледачоў аб важных падзеях у нашай краіне і за мяжой. 12 карэспандэнцкіх пунктаў па ўсім свеце забяспечваюць свежай інфармацыяй з ЗША, Англіі, Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны, Германіі… Сацыялагічныя апытанні пацвярджаюць: «Нашым навінам» гледачы давяраюць.

У стварэнні маштабных музычных, забаўляльных, інтэлектуальных праектаў і акцый тэлеканалу АНТ у нашай краіне няма роўных. Рэспубліканскiя акцыi «Мы разам» i «Беларусь – гэта мы», «Я спяваю!», «Акадэмія талентаў», «Легенды.Live», «Песня года Беларусі», «Музычныя вечары ў Мірскім замку», «Міс Беларусь», «Міс Інтэркантыненталь», «Мой бізнэс», «Што? Дзе? Калі? у Беларусі», «Чакай мяне. Беларусь», «Бітва тытанаў», «Адзін супраць усіх», «Цудоўная пяцёрка», «Дзве зоркі» – гэтыя праграмы сталі брэндамі АНТ і сабралі на пляцоўках і каля экранаў мільёны тэлегледачоў.

Дакументальныя праекты АНТ высока ацэнены гледачамі Беларусі і іншых краін. «Зваротны адлік», «Рэвалюцыі XXI cтагоддзя», «Вызваленная Еўропа», «Першая сусветная», «Гарады-Героі», «Кінаметры вайны», «Гісторыя перамогі», «Найноўшая гісторыя»...

Для аматараў вострых дыскусій на надзённую тэму – штотыднёвае грамадска-палітычнае ток-шоў «Справа прынцыпу».

Эксклюзіўныя рэпартажы з усёй планеты, цікавыя факты з гісторыі і культуры, актуальныя тэмы і падзеі ў жыцці розных краін – усё гэта ў праекце АНТ «Дыханне планеты».

Лепшы пачатак дня – з праграмай «Наша раніца». Рэцэпты сняданкаў, зарадка, гараскоп, прагноз надвор'я, тэндэнцыі моды, навінкі кіно, культурныя навіны – гарантаваны зарад бадзёрасці і выдатны настрой на ўвесь дзень.

Вяшчанне АНТ – гэта актуальныя навіны, лепшыя сусветныя тэлевізійныя праекты, фільмы і серыялы, праграмы максімальна цікавыя і важныя для беларускага гледача. Тэлеканал АНТ – лідэр тэлевяшчання ў Рэспубліцы Беларусь!

E-mail: sys@ont.by

The ONT TV Channel first went on the air on June 25th, 2002. For 12 years the ONT has occupied the leading position on the television market in Belarus.

Since that very first day the daily program ‘Our News’ has been broadcasted live. Topical, firsthand and diverse news releases inform the viewers about important events both in our country and abroad. 12 correspondent offices all over the world provide information from the USA, Great Britain, Poland, Lithuania, Russia, the Ukraine, Germany, etc. Opinion polls confirm: viewers trust ‘Our News”.

There’s no one in our country comparable to the ONT TV Channel in creating musical, entertaining, intellectual projects and actions. The republic action ‘Belarus is Us’, ‘Battle of Titans’, ‘I Sing’, ‘One vs. All’, ‘The Song of the Year in Belarus’, ‘Musical Evening Parties in the Mir Castle’, ‘Miss Belarus’, ‘Miss Intercontinental’, ‘The Outstanding Five’, ‘Two Stars’, ‘Wife Exchange’, ‘The Academy of Talents’, ‘What? Where? When? in Belarus’, ‘Wait for Me, Belarus’ – these programs have become the ONT brands and have gathered millions of spectators both on the venues and in front of televisions.

The documental projects of the ONT have been appreciated at their true value by the Belarusian and foreign viewers: ‘Hero Cities’, ‘Count Down’, ‘Cinemeters of War’, ‘The History of the Victory’, ‘The Newest History’…

For the lovers of heated discussions on a topical theme there is a weekly socio-political talk show ‘The Matter of Principle’.

Exclusive reports from all over the planet narrate about intriguing historical and cultural facts, topical matters and interesting events in the life of various countries – all this can be seen in the ONT project ‘Planet Breath’.

The best beginning of a day is with the program ‘Our Morning’. Breakfast recipes, morning exercises, horoscopes, a weather forecast, fashion trends, new movies, cultural news – cheerfulness is guaranteed for the whole day.

The ONT broadcasts mean latest news, the best world TV projects, movies and series, programs that are most interesting and important for a Belarusian viewer. The ONT TV Channel is the leader of broadcasting in the Republic of Belarus!

Вакансиивсе вакансии
Опрос
?

Опрос

Что вы чаще всего смотрите на ОНТ?

Мы в социальных сетях
ONT.BY
Официальные аккаунты

Радио ОНТ
Талент краiны
На наш вкус