Общенациональное
телевидение
эфир:
@канал ONT.BY
О компании

ЗАО «Второй национальный телеканал» создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2002 года.

Телеканал ОНТ впервые вышел в эфир 25 июня 2002 года. На сегодняшний день телеканал уверенно занял лидирующую позицию в телевизионном пространстве Беларуси.

С первого дня вещания ОНТ ежедневно в прямом эфире выходят «Наши новости». Актуальные, достоверные, разноплановые новостные выпуски информируют зрителей о важных событиях в нашей стране и за рубежом. Качественная аналитика и телерепортажи, комментарии экспертов – все это в еженедельной информационно-аналитической программе «Контуры» по воскресеньям в 20:00! Для любителей острых дискуссий на злободневную тему — еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Наша жизнь».

В создании масштабных музыкальных, развлекательных, интеллектуальных проектов и акций телеканалу ОНТ в нашей стране нет равных. Республиканские акции «Мы вместе» и «Беларусь – это мы», проекты «Талент краiны», «Я пою!», «Легенды.Live», «Мой бизнес», «Что? Где? Когда? в Беларуси», «Песня года Беларуси», «Музыкальные вечера в Мирском замке», «Мисс Беларусь», «Мисс Интерконтиненталь», «Битва титанов» – эти программы стали брендами ОНТ и собрали на площадках и у экранов миллионы телезрителей.

Документальные проекты ОНТ по достоинству оценены зрителями Беларуси и других стран. «Обратный отсчёт», «Революции XXI века», «Освобождённая Европа», «Первая мировая», «Города-Герои», «Кинометры войны», «История победы», «Дыхание планеты», «Новейшая история», «Глобальный репортаж», «Анатомия террора»...

Поклонникам спорта придется по вкусу «СпортКлуб» – еженедельная программа на стыке информационного, аналитического и развлекательного жанра, в которой ведущие вместе с экспертами подводят спортивные итоги прошедшей недели и расставляют акценты на следующую.

Лучшее начало дня — с программой «Наше утро». Рецепты завтраков, зарядка, гороскоп, прогноз погоды, тенденции моды, новинки кино, культурные новости — заряд бодрости и отличное настроение на весь день гарантированы.

Воскресение утро на ОНТ представлено программой о культуре и традициях разных стран – «На наш вкус». Это истории о людях, странах, обычаях и кулинарных привычках того или иного народа.

Общенациональное телевидение – лидер по количеству Гран-при Национального телевизионного конкурса «Телевершина» – 9 наград! Всего у телеканала 80 статуэток.

Вещание ОНТ — это актуальные новости, лучшие мировые телевизионные проекты, фильмы и сериалы, программы максимально интересные и важные для белорусского зрителя. Телеканал ОНТ – лидер телевещания в Республике Беларусь!

E-mail: sys@ont.by

ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» створана ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 лютага 2002 года.

Тэлеканал АНТ упершыню выйшаў у эфір 25 чэрвеня 2002 года. На сённяшні дзень тэлеканал упэўнена заняў лідзіруючую пазіцыю ў тэлевізійнай прасторы Беларусі.

З першага дня вяшчання АНТ штодня, у прамым эфіры, выходзяць «Нашы навіны». Актуальныя, дакладныя, разнапланавыя выпускі навінаў інфармуюць гледачоў аб важных падзеях у нашай краіне і за мяжой. 12 карэспандэнцкіх пунктаў па ўсім свеце забяспечваюць свежай інфармацыяй з ЗША, Англіі, Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны, Германіі… Сацыялагічныя апытанні пацвярджаюць: «Нашым навінам» гледачы давяраюць.

У стварэнні маштабных музычных, забаўляльных, інтэлектуальных праектаў і акцый тэлеканалу АНТ у нашай краіне няма роўных. Рэспубліканскiя акцыi «Мы разам» i «Беларусь – гэта мы», «Я спяваю!», «Акадэмія талентаў», «Легенды.Live», «Песня года Беларусі», «Музычныя вечары ў Мірскім замку», «Міс Беларусь», «Міс Інтэркантыненталь», «Мой бізнэс», «Што? Дзе? Калі? у Беларусі», «Чакай мяне. Беларусь», «Бітва тытанаў», «Адзін супраць усіх», «Цудоўная пяцёрка», «Дзве зоркі» – гэтыя праграмы сталі брэндамі АНТ і сабралі на пляцоўках і каля экранаў мільёны тэлегледачоў.

Дакументальныя праекты АНТ высока ацэнены гледачамі Беларусі і іншых краін. «Зваротны адлік», «Рэвалюцыі XXI cтагоддзя», «Вызваленная Еўропа», «Першая сусветная», «Гарады-Героі», «Кінаметры вайны», «Гісторыя перамогі», «Найноўшая гісторыя»...

Для аматараў вострых дыскусій на надзённую тэму – штотыднёвае грамадска-палітычнае ток-шоў «Справа прынцыпу».

Эксклюзіўныя рэпартажы з усёй планеты, цікавыя факты з гісторыі і культуры, актуальныя тэмы і падзеі ў жыцці розных краін – усё гэта ў праекце АНТ «Дыханне планеты».

Лепшы пачатак дня – з праграмай «Наша раніца». Рэцэпты сняданкаў, зарадка, гараскоп, прагноз надвор'я, тэндэнцыі моды, навінкі кіно, культурныя навіны – гарантаваны зарад бадзёрасці і выдатны настрой на ўвесь дзень.

Вяшчанне АНТ – гэта актуальныя навіны, лепшыя сусветныя тэлевізійныя праекты, фільмы і серыялы, праграмы максімальна цікавыя і важныя для беларускага гледача. Тэлеканал АНТ – лідэр тэлевяшчання ў Рэспубліцы Беларусь!

E-mail: sys@ont.by

The ONT TV Channel first went on the air on June 25th, 2002. For 15 years the ONT has occupied the leading position on the television market in Belarus.

The daily news program “Our News” has been broadcasted live since the very beginning of ONT. The topical, reliable and diverse news releases inform the audience about important events in our country and abroad. Qualified analytics and TV reports, expert comments ‑ all is given in the weekly analytical program “Contours” on Sundays at 20:00. For all fans of lively debate on hot topics there is a weekly social and political talk show “Our Life”.

ONT TV Channel has no equals in our country in creating large-scale music, entertainment, intellectual projects and actions. Republic actions “We Are Together” and “Belarus Means Us”, projects “Talent of the Country,” I Sing”,” Legends.Live”, “My Business”, “What? Where? When? in Belarus”,” The Song of the Year in Belarus”,” Musical Evenings in Mir Castle”,” Miss Belarus”,” Miss Intercontinental”,” The Battle of the Titans” ‑ these programs have become ONT top brands that have gathered millions of viewers both on venues and in front of TV sets.

ONT documentary projects are appreciated by the audience in Belarus and in other countries. “Countdown”, “Revolution of the XXI Century”, “Liberated Europe”, “World War One”, “Hero Cities”, “Kinometers of War”, “Victory History”, “The Breath of the Planet”, “The Newest History”, “Global Reportage”, “Terror’s Anatomy”...

Sports fans will definitely like “SportClub” – a weekly program that combines information, analytical and entertaining genres, where the presenter with the experts summarize sports results of the previous week and anticipate the next one.

The best start of the day is with the program “Our Morning”. Breakfast recipes, morning exercise, horoscope, weather forecast, fashion trends, cinema novelties, cultural news – wellbeing and great mood for the whole day is guaranteed.

Sunday morning on ONT is represented by a program about the culture and traditions of different countries called “To Our Taste” it shows stories about people, countries, customs and culinary habits of particular nations.

Second National TV Channel is the leader according to Grand Prix National Television Competitions “Televershina” – 9 awards! 80 trophies belong to the channel.

ONT Broadcast means the latest news, the best world television projects, films and serials, the most interesting and important programs for the Belarusian audience.

ONT TV Channel is the leader of TV and Radio broadcasting in the Republic of Belarus!

Вакансиивсе вакансии
Опрос
?

Опрос

Что вы чаще всего смотрите на ОНТ?

Мы в социальных сетях
ONT.BY
Официальные аккаунты

На наш вкус
Радио ОНТ
Наше утро